Skoči na glavno vsebino
04 506 13 00 info@lu-skofjaloka.si

Občina Škofja Loka in javni zavod Ljudska univerza Škofja Loka želita preveriti, kakšne so izobraževalne potrebe odraslih občanov občine Škofja Loka in zaposlenih na območju občine Škofja Loka, zato vas vabimo k izpolnitvi anketnega vprašalnika. S pomočjo vaših odgovorov bomo dopolnili in izboljšali ponudbo izobraževanja odraslih.

Anketa je namenjena odraslim, starejšim od 18 let, ki so občani Škofje Loke ali so zaposleni na območju občine Škofja Loka.

Anketo je dostopna preko spletne povezave https://1ka.arnes.si/ljudska               

ali QR kode

Prosimo, da anketo izpolnite najpozneje do 26. maja 2023.

NAGRADNO ŽREBANJE

Med vrnjenimi izpolnjenimi anketami bomo na Ljudski univerzi Škofja Loka izžrebali naslednje nagrade:

1. nagrada: tablični računalnik Samsung

2. nagrada: slušalke z mikrofonom Logitech

3. do 10. nagrada: brezžična miška Logitech

Žrebanje bo potekalo 5. junija 2023, rezultati pa bodo objavljeni na spletni strani Ljudske univerze Škofja Loka.

Anketiranci, ki boste odgovorili na vsa vprašanja in vpisali svoje podatke, boste pridobili možnost sodelovanja v nagradni igri. Če ne želite sodelovati v nagradni igri, lahko anketo izpolnite anonimno.

V nagradnem žrebanju lahko vsak sodeluje le enkrat.

Ljudska univerza Škofja Loka bo z osebnimi podatki sodelujočih v nagradnem žrebanju ravnala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Z oddajo ankete se strinjate s Pravili nagradne igre Izobraževanje odraslih v občini Škofja Loka.

Pravila nagradne igre Izobraževanje odraslih v občini Škofja Loka in dodatne informacije o varovanju osebnih podatkov so dostopna na spletni strani www.lu-skofjaloka.si ter na sedežu organizatorja nagradne igre (Ljudska univerza Škofja Loka, Podlubnik 1a, Škofja Loka).

Pravila nagradne igre Izobraževanje odraslih v občini Škofja Loka

1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre Izobraževanje odraslih v občini Škofja Loka (v nadaljevanju: nagradna igra) je Ljudska univerza Škofja Loka, Podlubnik 1a, 4220 Škofja Loka, e-naslov: info@lu-skofjaloka.si, telefon: 04 506 13 80 (v nadaljevanju: organizator).

2. Namen nagradne igre

Organizator želi z nagradno igro izvedeti, kakšne so izobraževalne potrebe polnoletnih občanov in zaposlenih v Škofji Loki.

3. Čas izvajanja nagradne igre

Nagradna igra traja od 9. maja 2023 do vključno 26. maja 2023.

4. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, starejše od 18 let, s stalnim ali začasnim bivališčem in/ali so zaposlene na območju občine Škofja Loka, ki v času trajanja nagradne igre izpolnijo spletno anketo objavljeno na povezavi https://1ka.arnes.si/ljudska ali tiskano anketo, objavljeno v majskem izvodu Ločanke, ki jo pošljejo ali osebno oddajo v času uradnih ur na naslov: Ljudska univerza Škofja Loka, Podlubnik 1a, Škofja Loka.

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno za nakupom kateregakoli izdelka ali storitve.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci soglaša s temi pravili in pogoji sodelovanja.

Udeleženec sodeluje v nagradni igri tako, da izpolni anketo in odgovori na vsa vprašanja ter vpiše svoje osebne podatke. 

Osebni podatki, ki se zbirajo v nagradni igri so: ime in priimek, zaposlitveni status, naslov in telefonska številka.

Udeleženci se z vpisom svojih osebnih podatkov in oddajo ankete strinjajo s Pravili nagradne igre Izobraževanje odraslih v občini Škofja Loka.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridružuje pravico, da udeleženca izključi iz nagradne igre.

Nagrajenci nagradne igre bodo določeni z žrebom.

Udeleženci, ki nepopolno izpolnijo anketo, se ne morejo uvrstiti v nagradno žrebanje.

Udeleženec, ki ne želi sodelovati v nagradni igri, lahko anketo izpolni anonimno.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni na Ljudski univerzi Škofja Loka in njihovi ožji družinski člani.

V nagradni igri lahko vsak sodeluje samo enkrat. Če izpolni več anket, bo v žrebanje vključen le enkrat.

Stroške sodelovanja (npr. poštnina, prenos podatkov …) nosijo udeleženci nagradne akcije.

5. Nagradni sklad

Nagrade podeljuje organizator.

Nagradni sklad nagradne igre je:

 • 1-krat tablica Samsung
 • 1-krat slušalke z mikrofonom Logitech
 • 8-krat brezžične miške Logitech

Skupna vrednost nagradnega sklada znaša  398,09 EUR (DDV je vključen).

Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali za katerokoli drugo nagrado. Nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

6. Žrebanje

Žrebanje nagrajencev bo 5. 6. 2023. Izžrebanih bo 10 nagrajencev.

Žrebanje bo izvedeno na sedežu organizatorja v prisotnosti tričlanske komisije, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja. Žrebanje bo javno.

Prvi izžrebani ob prejel prvo nagrado, drugo izžrebani drugo nagrado, naslednjih osem izžrebanih bo prejelo brezžično miško Logitech.

O žrebanju organizator vodi zapisnik.

Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultate žrebanja ni možna.

7. Nagrade in obveščanje nagrajencev

Dobitniki nagrad bodo o prejeti nagradi obveščeni pisno ali telefonsko v roku 5 dni od žrebanja.

Seznam nagrajencev z imenom in priimkom bo objavljen na spletni strani in Facebooku organizatorja  ter v tiskanih medijih. Nagrajenci izrecno dovoljuje objavo imena in priimka na spletni strani in Facebooku organizatorja ter v tiskanih medijih, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali nikakršnega plačila ali odškodnine. 

Organizator bo preveril, če je nagrajenec sodeloval v skladu s Pravili o nagradni igri.

Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v sedmih dneh od prejetja obvestila o prejetju nagrade, posreduje zahtevane podatke, potrebne za prevzem nagrade. V primeru, da nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

Nagrad se ne podeli:

 • če se nagrajenec v sedmih dneh od prejetja obvestila o prejetju nagrade ne oglasi,
 • če je nagrajenec v nagradni igri sodeloval v nasprotju s Pravili o sodelovanju v nagradni igri,
 • če nagrajenec organizatorju pisno izjavi voljo, da se nagradi odpove,
 • nagrajenec nagrade ne prevzame do izteka roka za prevzem nagrade.

S trenutkom podpisa izjave o prevzemu nagrade, prenehajo vse obveze organizatorja do nagrajenca.

V primeru naknadne izključitve nagrajenca, se lahko od nagrajenca zahteva nazaj že izročena nagrada. V primeru, da naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, lahko organizator od nagrajenca zahteva znesek v višini vrednosti izročene nagrade.

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno

besedilo s spremembami). Organizator bo za nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi, doplačilo dohodnine pa je, na podlagi letne dohodninske odločbe, dolžan poravnati nagrajenec sam. Pred izročitvijo nagrade nagrajencu, mora le-ta organizatorju posredovati osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, točen naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, davčno številko, davčni urad ter izrecno in brezpogojno dovoljevati organizatorju, da njegove osebne podatke in davčno številko posreduje pristojnemu davčnemu organu za namen odmere dohodnine.

8. Izključitev odgovornosti

Organizator ne odgovarja za kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator nima vpliva ter za morebitno škodo, ki bi nastal kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade.

Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi težav pri dostavi pošte, zaradi izgube pošiljke, napačno ali nečitljivo navedenih osebnih podatkov in zaradi napak pri internetnih povezavah, zaradi katerih lahko pride do napak pri izvedbi nagradne igre.

9. Varovanje osebnih podatkov

Organizator bo z osebnimi podatki udeležencev, pridobljenimi v nagradni igri, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22) in splošnimi akti organizatorja s področja varovanja osebnih podatkov.

Brez izrecne privolitve udeležencev nagradne igre organizator osebnih podatkov ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre.

Organizator bo pridobljene podatke ščitil pred nepooblaščenim dostopom, spreminjanjem, uporabo, zbiranjem, shranjevanjem, obdelavo, razkritjem ali uničenjem.

Osebni podatki se ne izvažajo v tretje države. Dostop do osebnih podatkov iz spletne ankete imajo strokovni delavci Ljudske univerze Škofja Loka, vzdrževalec 1KA storitve ter njegov pogodbeni podizvajalec.

Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljalcu zbirke podatkov izrecno dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22).

Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov udeležencev in nagrajencev nagradne igre in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:

 • ime, priimek, naslov, telefonska številka, datum rojstva (le od izžrebanih udeležencev), kraj zaposlitve (le od udeležencev, ki nimajo bivališča v občini Škofja Loka) udeležencev (za potrebe identifikacije udeleženca, žrebanja, obveščanja o nagradi in obveščanja o načinu prevzema nagrade ter za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo),
 • davčna številka in davčni urad nagrajencev za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo.

Udeleženci v nagradni igri izrecno soglašajo, da lahko organizator kot upravljalec osebnih podatkov, podatke, ki jih je od njih pridobil, samostojno in po lastni presoji obdeluje izključno za naslednje namene:

 • izvedbo nagradne igre,
 • obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja,
 • objava imena in priimka nagrajencev na spletni strani in Facebooku organizatorja  ter v tiskanih medijih,
 • poročanje davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo.

Udeleženec nagradne igre lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da stalno ali začasno preneha z uporabo njegovih osebnih podatkov v zgoraj navedene namene. Takšno zahtevo lahko kadarkoli naslovi na e-naslov info@lu-skofjaloka.si. Zahtevi za preklic soglasja bo ugodeno v zakonskem roku 15-dni od dneva prejema zahteve.

Udeleženec nagradne igre ima tudi naslednje pravice:

 • pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki,
 • pravico do popravka oz. dopolnitve osebnih podatkov,
 • pravico do izbrisa osebnih podatkov,
 • pravico do omejitve obdelave,
 • pravico do prenosljivosti podatkov,
 • pravico do ugovora,
 • pravico do vložitve pritožbe proti upravljalcu osebnih podatkov.

Vse vprašalnike bo Ljudska univerza Škofja Loka za namene analize izobraževalnih potreb obravnavala anonimno.

Organizator podatke hrani v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahteve udeleženca, podatke izbriše oziroma uniči.

Uporabniki podatkov so strokovni delavci organizatorja.

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov organizatorja:

Branka Snoj, branka.snoj@t-2.net

10. Preklic sodelovanja

Udeleženec lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v žrebanju, tako da pošlje sporočilo organizatorju na e-poštni naslov: info@lu-skofjaloka.si. Po prejemu tega obvestila, ga organizator izključi.

11. Dostop do Pravil nagradne igre

Pravila nagradne igre Izobraževalne potrebe odraslih v občini Škofja Loka so objavljena na spletni strani www.lu-skofjaloka.si ter dostopne na sedežu organizatorja nagradne igre (Ljudska univerza Škofja Loka, Podlubnik 1a, Škofja Loka). Pravila začnejo veljati z dnem javne objave na spletni strani.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb Pravil nagradne igre, če to zahtevajo pravni ali tehnični razlogi. O vseh morebitnih spremembah Pravil bo udeležence obvestil z objavo na spletni strani www.lu-skofjaloka.si. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

Udeležencem nagradne igre sta zagotovljena podpora in pomoč na e-naslovu: info@lu-skofjaloka.si.

12. Reševanje pritožb

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, je dokončna in zoper njo ni možna pritožba.

Morebitne spore iz naslova nagradne igre, bodo organizatorji in udeleženci reševali sporazumno, v kolikor pa to ne bo mogoče, bo spore reševalo pristojno sodišče.

Datum objave Pravil nagradne igre Izobraževanje odraslih v občini Škofja Loka: 8. 5. 2023.

[Obiskano 168-krat, od tega danes 1-krat]
Zapri nastavitve dostopnosti